piątek, 25 wrzesień 2015 13:26

ArtSzep – nowe stowarzyszenie w Szepietowie [FOTO]

W dniu 17 września 2015 r. w Szepietowie zawiązało się nowe stowarzyszenie. Na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczyło ponad 20 osób, jednomyślnie podjęto decyzję o potrzebie utworzenia takiej organizacji, nadano jej nazwę ArtSzep, wybrano władze oraz zatwierdzono przyszły statut.

Na pierwszego Prezesa Stowarzyszenia ArtSzep bezapelacyjnie wybrano Annę Brulińską – główną inicjatorkę tego przedsięwzięcia, Wiceprezesem została Violetta Dąbrowska, a stanowisko Sekretarza – Skarbnika powierzono Hannie Porowskiej. W skład komisji rewizyjnej weszli: Tomasz Sieńczuk – przewodniczący oraz Marcin Średnicki i Mateusz Sierocki. Siedzibę stowarzyszenia ulokowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie.

Nadrzędnymi celami Stowarzyszenia są:

 • zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją nowych idei i form kreacji i ekspresji artystycznej, kulturalnej i sportowej,
 • organizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalno-artystycznym i sportowo-rekreacyjnym,
 • prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej,
 • kreowanie środowiska związanego z ideą stowarzyszenia, kształtującego współczesne życie społeczności oraz współpraca z innymi ośrodkami i środowiskami w kraju i zagranicą,
 • wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji statutowych zamierzeń,

Powyższe zadania realizowane będą poprzez:

 • organizowanie działań artystycznych: wystaw, pokazów, koncertów, projekcji, spektakli, warsztatów, spotkań, sympozjów dotyczących sztuki oraz tworzenie ośrodka artystycznego w siedzibie Stowarzyszenia,
 • dokumentowanie prowadzonych działań w formie fotografii, filmu, nagrań, wydawnictw; prowadzenie działalności wydawniczej dokumentującej i promującej dokonania twórców,
 • współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami w kraju i świecie,
 • współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami pozarządowymi w zakresie:
  • a) stwarzania warunków ułatwiających powstawanie sztuki,
  • b) kształtowania opinii o potrzebie i znaczeniu aktywności artystycznej,
  • c) występowania w sprawach wspierania statutowych celów,
  • d) przyznawania dotacji przeznaczonych na realizacje zamierzeń Stowarzyszenia,
 • współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Stowarzyszenia,
 • podejmowanie inicjatyw gospodarczych w celu pozyskania środków na działalność statutową Stowarzyszenia.

W tej chwili akces wstąpienia do tej organizacji zgłosiło już ponad 40 osób. Stowarzyszenie rozpocznie działalność po wypełnieniu niezbędnych formalności prawno – organizacyjnych związanych z jego utworzeniem.

Serdecznie zapraszamy!
Tomasz Sieńczuk