Rolwit

reklama partneragd

hr studio

wmjsr022024

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Co powinno zawierać upoważnienie dla kadrowej?

Co powinno zawierać upoważnienie dla kadrowej?

stomadica wysokie mazowieckie

Artykuł partnera

Upoważnienie dla kadrowej

Pracodawca ma prawo do udzielenia upoważnienia zatrudnionym przez niego pracowników. W zależności od podpisanego upoważnienia może ono dotyczyć różnych czynności. Co ważne, nie trzeba mieć wcale stosunku pracy, aby dostać upoważnienie. Mogą być to także wybrane osoby fizyczne, czyli np. zewnętrzna firma zatrudniana na zlecenie (outsourcing), ale także żona czy znajomy. 

Upoważnienie pracownika wymaga podpisywania dokumentów, ale także odpowiedniego wzoru pisma, aby zawierało ono wszystkie niezbędne według prawa elementy. Aby uniknąć późniejszych problemów i komplikacji z nieprawidłowo przygotowanym upoważnieniem, warto zakupić gotowy wzór, który jest przygotowany zgodnie z obowiązującymi normami i na pewno zawiera wszystko, co powinien mieć taki dokument: https://jakwyjsczdlugow.pl/upowaznienie-dla-kadrowej-do-podpisywania-dokumentow-wzor-pdf-doc/

Co powinno zawierać upoważnienie dla kadrowej?

Upoważnienie to wola do tego, aby oddać innym możliwość wykonywania czynności za nas. Podstawowymi elementami są więc: określenie osoby oraz woli. Upoważnienie to swego rodzaju pełnomocnictwo na rzecz kogoś. Jaka jest różnica pomiędzy tymi terminami? Dość umowna, dlatego wiele osób stosuje to nazewnictwo zamiennie. Jednak z założenia pełnomocnictwo jest potrzebne do zawarcia umowy w czyimś imieniu, a upoważnienie jest konieczne, kiedy ktoś inny ma jedynie złożyć za nas dokumenty.

Poza oczywistymi, wymienionymi wcześniej elementami upoważnienia powinny znaleźć się tam jeszcze takie elementy jak w każdym piśmie, czyli data oraz miejscowość. Powinny być umieszczone w prawym, górnym rogu. Następnie należy w lewym rogu podać dane osobowe, w tym także adres do korespondencji. Pismo powinno mieć nadany tytuł, więc na środku powinno być napisane upoważnienie. 

W treści natomiast powinny znajdować się wymienione wcześniej elementy, czyli dane osoby upoważniającej oraz osoby upoważnionej. Do niezbędnych danych zalicza się: imię, nazwisko czy dane firmy, a także numer PESEL lub NIP, numer dokumentu tożsamości.

Kolejny element to określenie potrzeby pisma, czyli jego celu. Tutaj należy zawrzeć to, do jakich czynności upoważniamy. Na samym końcu powinien znaleźć się podpis lub pieczątka, w momencie kiedy upoważnienie wystawiane jest przez firmę.

Upoważnienie do dokonywania wszelkich czynności

Według artykułu 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1944 roku znajdującego się w Kodeksie pracy, za pracodawcę, który jest jednostką organizacyjną - czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający, lub inna wyznaczona do tego osoba. W tym przypadku istnieją konkretne przepisy, które ustalają, kto może decydować. Natomiast w przypadku osoby fizycznej, ona sama może dokonywać takich uprawnień, na własne życzenie. Może więc wyznaczyć dowolnie wybraną przez siebie osobę, jednak do tego niezbędne jest właśnie upoważnienie.

Przepisy opisują także niektóre przypadki, właśnie dlatego zawarte jest w ustaleniach, że podmiot, który zostanie wybrany przez pracodawcę, nie musi być z nim w stosunkach pracy. Oznacza to, że nie trzeba zatrudniać osoby, która ma zostać upoważniona do wykonywania różnego rodzaju czynności. Nie musi być to także firma. Może być to osoba prywatna, także członek rodziny. Sprawy takie może prowadzić także zewnętrzna spółka doradcza, bez dodatkowej umowy o stosunkach pracy. 

Sprawa ta nie była wcześniej tak oczywista, dlatego w niektórych przypadkach była nawet kierowana na drogę sądową. W związku z potwierdzającym wyrokiem Sądu Najwyższego (wyrok z 5 maja 2011 r., II PK 181/10, niepubl.), sytuacja jest potwierdzona oficjalnie.

Upoważnienie - nawiązywanie stosunków pracy

Upoważnienie może dotyczyć różnych czynności z zakresu prawa pracy, a więc także nawiązywania nowych stosunków pracy czy podpisywania dokumentów kadrowych. Dotyczyć może nawet kwestii kształtowania wynagrodzeń czy tworzenia regulaminów pracy.

Pracodawca może także powierzyć osobie upoważnionej zawieranie układów zbiorowych pracy, a nawet reprezentowanie pracodawcy podczas sporu zbiorowego. 

Co istotne, wszystkie czynności, które pracodawca przewidzi, muszą zostać opisane na upoważnieniu tak, aby nie budziły wątpliwości. Dlatego zawsze lepiej szczegółowo opisać każde zadanie, a w przypadku zwiększenia uprawnień, należy pamiętać o zmianie także na upoważnieniu. Samo oświadczenie powinno być złożone w sposób wyraźny.

Upoważnienie może zostać także skonstruowane w odwrotny sposób, tj., opisywać zakres czynności, które są zastrzeżone jedynie do kompetencji osoby upoważniającej. Takie rozwiązanie wybierane jest przeważnie wtedy, kiedy osoba upoważniona ma uzyskać szerokie upoważnienie, a wymienianie wszystkich czynności byłoby kłopotliwe.

Upoważnienie może dotyczyć także pełnomocnictwa procesowego, czyli dotyczyć reprezentowania podczas sporów z zakresu prawa pracy. 

W niektórych przypadkach można także użyć ogólnego charakteru upoważnienia, czyli upoważnić daną osobę do wykonywania wszystkich spraw z zakresu prawa pracy. W szczegółowym znajdują się natomiast konkretne czynności takie jak zatrudnianie w imieniu pracodawcy czy ustalania zasad wynagradzania pracowników, czy zawierania umów w imieniu pracodawcy.

Upoważnienie do dokonywania czynności może dotyczyć konkretnych czynności lub ich zbioru. Upoważnienie szczegółowe należy za każdym razem rozszerzać, jeżeli miałoby obejmować dodatkowe czynności. Za każdym razem powinno się więc szczegółowo określać zakres upoważnienia. W niektórych przypadkach zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie upoważnienie ogólne.

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk