czwartek, 14 marzec 2019 22:56

V sesja Rady Miasta Wysokie Mazowieckie VIII kadencji [retransmisja online]

Sokołowscy

W poniedziałek, 11 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się V sesja Rady Miasta Wysokie Mazowieckie VIII kadencji.

Podczas V sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie uchwalono m. in. zmiany w budżecie miasta na 2019 rok, jak również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2019-2022.

11032019sesjawysmaz

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
5. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów reprezentujących Miasto Wysokie Mazowieckie w organach Stowarzyszenia p.n. Łomżyńskie Forum Samorządowe.
7. Przyjęcie informacji z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018.
8. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
9. Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności Miejskiej Pływalni „Wodnik” w 2018 roku.
10. Zapoznanie z informacją z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok.
11. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe zakłady budżetowe do budżetu gminy oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2022.
15. Przyjęcie planów pracy komisji Rady na rok 2019.
16. Zatwierdzenie planu pracy i planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2019.
17. Interpelacje i wnioski radnych.
18. Sprawy różne:

a) informacja dotycząca sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2018 roku.

19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad sesji.