Rolwit

hr studio

wmjsr022024

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Wysokie Mazowieckie: WAŻNA informacja! Sprawdź, czy twój samochód jest na udostępnionej liście

Wysokie Mazowieckie: WAŻNA informacja! Sprawdź, czy twój samochód jest na udostępnionej liście

stomadica wysokie mazowieckie

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem przekazuje ważne informacje dla wszystkich posiadaczy pojazdów zarejestrowanych przed 14 marca 2005 roku.

STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI

KD.5410.31.2024

Wysokie Mazowieckie, 10 kwietnia 2024 r

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r, o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości ( Dz.U. z 2023 r., poz. 1394)

STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI

podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z treścią art.17 ust.3 ww. ustawy :

  1. decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia życie niniejszej ustawy, wygasną z dniem 10 czerwca 2024 r.,
  2. powyższego przepisu nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Pojazdy, dla których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone, będą podlegały powtórnej rejestracji po spełnieniu warunków określających dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z art.71 ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1047 z póź.zm.).

W przypadku, gdy właściciel pojazdu do dnia 9 czerwca 2024 r. uzupełni dane pojazdu w zakresie danych ubezpieczenia/ danych badania technicznego w CEPiK to decyzja o rejestracji takiego pojazdu nie zostanie wygaszona.

W załączeniu zestawienie pojazdów spełniających kryteria opisane ww. ustawie, tj. zgodnie z art. 17 pkt 1 i 2, dla których planowane jest wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdu w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z dniem 10 czerwca 2024 r.

Ponadto wykaz pojazdów udostępniony jest do wglądu w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, mającego siedzibę przy ul. Ludowej 15A, sala obsługi klienta nr 5 na parterze budynku w godzinach pracy urzędu.

Załącznik – zestawienie pojazdów dla których planowane jest wygaszenie decyzji o rejestracji z dniem 10 czerwca 2024 r. sporządzone na podstawie danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców CEPiK.

Wykaz pojazdów zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, których decyzja o rejestracji zostanie wygaszona: Wykaz pojazdów.pdf

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk